ဆက်သွယ်ရန်

    တည်နေရာ

    အမှတ် (၁၂၂-၁၂၄)၊ ပထမထပ်, ဒုတိယထပ်နှင့် စတုတ္ထထပ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊
    ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာ။

    ဖက်စ်

    (+၉၅) ၁ ၂၀၃ ၈၅၄